MySQL – Tworzenie kursora

Jeśli potrzebujesz w funkcji lub procedurze przelecieć po określonych rekordach w bazie danych to kursor okaże się najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej jeśli chodzi o bazy MySQL. Postgre okazuje się tutaj być potęgą. W postgresie wystarczy zadeklarować w zmiennej listę interesujących nas rekordów i w zwykłej pętli wiersz po wierszu możemy przejść po wszystkich rekordach.
Przykładowy kursor MySQL poniżej, opisy w kodzie.

— DROP PROCEDURE IF EXISTS MOVE_OLD_AUTOMAILER_RECORDS;

-- DROP PROCEDURE IF EXISTS MOVE_OLD_AUTOMAILER_RECORDS;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE MOVE_OLD_AUTOMAILER_RECORDS ()
  BEGIN
    DECLARE koniec, is_failed_, is_sending_, is_sent_, is_html_ SMALLINT;
    DECLARE id_ INTEGER;
    DECLARE from_email_, from_name_, to_email_ VARCHAR(255);
    DECLARE subject_, body_, alt_body_, swift_message_ LONGTEXT;
    DECLARE created_at_, sent_at_, started_sending_at_ DATETIME;
  
  /* Deklaracja kursora */
  /* Zapytanie sql */
  DECLARE k1 CURSOR FOR SELECT id, from_email, from_name, to_email, subject, body, alt_body, swift_message, created_at, sent_at, is_html, is_sending, is_sent, is_failed, started_sending_at FROM automailer as a WHERE sent_at < = (SELECT NOW() - INTERVAL 1 MONTH) ORDER BY id;
  
  /* Co zrobić gdy dojdziemy do ostatniego wiersza */
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET koniec = 1;
  
  /* Zakładamy tabele tymczasową */
  
  DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS automailer_tmp;
  CREATE TEMPORARY TABLE automailer_tmp(
    id int,
    from_email varchar(255),
    from_name varchar(255),
    to_email varchar(255),
    subject longtext CHARSET utf8,
    body longtext CHARSET utf8,
    alt_body longtext CHARSET utf8,
    swift_message longtext,
    created_at datetime,
    sent_at datetime,
    is_html tinyint(1),
    is_sending tinyint(1),
    is_sent tinyint(1),
    is_failed tinyint(1),
    started_sending_at datetime
  );
  
  /* Otwieramy kursor */
  OPEN k1;
  
  SET koniec=0;
    
  /* Pętla wiersz po wierszu */
  petla: LOOP  
    /* Pobranie danych z kursora */
    FETCH k1 INTO id_, from_email_, from_name_, to_email_, subject_, body_, alt_body_, swift_message_, created_at_, sent_at_, is_html_, is_sending_, is_sent_, is_failed_, started_sending_at_;
    /* Wyjdź jeśli juz skończyły się wiersze */
    
    IF koniec = 1 then
      LEAVE petla;
    END IF;
    /* Oblicz... wstaw dane do tabeli tymczasowej */
    INSERT INTO automailer_old VALUES (id_, from_email_, from_name_, to_email_, subject_, body_, alt_body_, swift_message_, created_at_, sent_at_, is_html_, is_sending_, is_sent_, is_failed_, started_sending_at_);
    DELETE FROM automailer WHERE id = id_;
  END LOOP;
  /* Koniec pętli po wierszach */
  CLOSE k1;
END; //
DELIMITER ;

Leave a Reply